Szanowni Państwo,

Proces zmian związany z włączeniem Polski po 1990 roku do światowej gospodarki spowodował, iż wiele zakładów o historycznym rodowodzie przestała funkcjonować. Większość z nich uległa powolnej likwidacji. Proces zmian spowodował, że branże przemysłowe, które przez całe stulecia kształtowały krajobraz kulturowy regionów, pozostały nieliczne materialne świadectwa. Tak stało się m.in. z kolejnictwem, wytwórstwem porcelany czy hutnictwem. Na Dolnym Śląsku znajdują się liczne pozostałości po kolejnictwie, które kiedyś stanowiło ważny element gospodarki i komunikacji, spajający region z innymi terenami. Podobnie rzecz ma się z Tułowicami, gdzie kiedyś rujnowała fabryka wyrobu produktów z porcelany. Równie istotną rolę odgrywało hutnictwo cynku, które miało istotny wpływ na industrializacje Górnego Śląska

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących realizacji projektu „Ochrona i udostępnianie najważniejszych świadectw rozwoju przemysłu na Śląsku”, planowanego do dofinansowania w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zadania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej powyższego projektu. 

Konsultacje prowadzone będą w dn. 10.03.2017 – 11.04.2017 za pomocą ankiet dostępnych on-line poniżej.

Jaworzyna Śląska

Projekt na terenie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej obejmie dwa budynki: budynek lokomotywowni (parowozowni) wachlarzowej (wpisany do rejestru zabytków) oraz budynek zapadni. W chwili obecnej dla ruchu turystycznego z uwagi na stan techniczny budynków udostępniony jest jedynie fragment budynku lokomotywowni. W wyniku realizacji projektu, powstaną tam przestrzenie ekspozycyjne, edukacyjne oraz służące działalności statutowej Fundacji. Remont zapadni natomiast jest konieczny w celu zapewnienia sprawności technicznej zabytkowego taboru kolejowego, będącego w posiadaniu Fundacji. W ramach przedmiotowego projektu planuje się również remont dwóch zabytkowych lokomotyw będących w posiadaniu Wnioskodawcy: Lokomotywa Pt31, Lokomotywa Ty 45.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ: JAWORZYNA

Parowozownia Dzierżoniów

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia do realizacji celów projektu zaadaptowane zostaną budynek parowozowni wachlarzowej, budynek biurowo-magazynowy oraz budynek magazynowy.Projektowana przebudowa ma za zadanie częściowe przywrócenie pierwotnego układu funkcjonalnego budynku (parowozownia, wpisana do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod nr A/4881) oraz dostosowania go pod nową funkcję Muzeum Przemysłu oraz Kolejnictwa, gdzie będzie prezentowany tabor kolejowy pochodzący z okresu po 1945 roku oraz historię lokalnego przemysłu m.in. radiowego. Budynek magazynowy przejmie natomiast funkcję okołoturystyczną.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ: DZIERŻONIÓW

Tułowice

W Tułowicach dla realizacji celów projektu zaadaptowany zostanie wolnostojący budynek dawnej fabryki porcelany. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa kompleksu dawnej fabryki porcelany. Obiekt zostanie zaadaptowany na cele muzealne. Muzeum będzie przybliżało historię produkcji porcelany na Śląsku, ale również historie tułowickiej fabryki oraz samej porcelany. Oferta muzeum będzie zawierać wydarzenia kulturalne jak również zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 KLIKNIJ ABY POBRAĆ: TUŁOWICE

Katowice

Projekt w Muzeum Hutnictwa Cynku dotyczy wykonania prac w zakresie odtworzenia zabytkowej rampy, położonej wzdłuż ściany budynku walcowni, dzięki której będzie możliwy dojazd zabytkowego taboru kolejowego z Jaworzyny Śląskiej do Katowic, a tym samym organizacja turystyki kulturowej. Ponadto zakres projektu obejmie prace w zakresie restauracji oryginalnego zabytkowego wyposażenia obiektu – czterech linii zabytkowych walcarek.  

 KLIKNIJ ABY POBRAĆ: KATOWICE


Ankiety należy po wypełnieniu wysyłać do nas drogą elektroniczną na adres: muzeum@muzeumtechniki.pl do dnia 11.04.2017 r. (sobota)